Liberale meninger

Liberalisme sett nedenfra og opp

Posts Tagged ‘Norge

La de prostituerte være i fred!

with 6 comments


Sexkjøploven er i praksis et forbud mot prostitusjon. Forbudet mot prostitusjon kan muligens skape inntrykk av at regjeringen stadig vekk kommer nærmere en løsning med å bli kvitt denne praksisen, men i virkeligheten betyr det bare at virksomheten blir drevet under jorden. På den måten blir det et mindre trygt miljø for de prostituerte, da nesten ingen andre kan ha innsyn i hvordan de har det på jobb.

Prostitusjon betyr i bunn og grunn at en leverandør yter tjenester til en kjøper, og i dette tilfellet innebærer det at person A selger kroppen sin for en bestemt tidsperiode til person B. Helt grunnleggende inngår to individer en kontrakt eller handel på fredelig vis. Begge parter samtykker. Hvorfor i all verden blir dette sett på som kriminalitet?

Hvis en hallik doper ned og tvinger prostituerte til å selge sex, da er det kriminalitet. Hvis en kunde truer den prostituerte til å yte tjenester, da er det kriminalitet. Og mangelen på åpenhet rundt og legitimering av prostitusjon forårsaker slike overgrep mot de prostituerte!

Prostitusjon, narkotikahandel, gambling og andre aktiviteter som foregår på fredelig basis burde ikke bli ansett som kriminalitet. Sånn som det er i dag går politiet heller etter dette enn ekte kriminalitet, som tyverier og svindel. Legaliser prostitusjon, la de prostituerte være i fred og la dem komme til overflaten igjen slik at de lettere kan bli beskyttet mot vold!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10018656
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10045288
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10045252

Reklamer

Written by Vegard O.

17. september 2010 at 09:05

Miljøbevegelsens hykleri

with 8 comments


Saken om Hardanger-mastene er velkjent: miljøaktivister og andre motstandere ga regjeringen massiv kritikk for å ha bestemt at det skulle bygges master, og ikke sjøkabler, over Hardanger for å forsyne Bergen med strøm. Denne saken illustrerer flere sider ved samfunnet vårt som det kan være nyttig å være kritisk til.

Sjøkabel vil bli langt dyrere

I VG i dag kommer det fram fra en høring at det antakelig vil koste tre til åtte ganger så mye med en sjøkabelløsning framfor å bygge master. Dette betyr at det er forbrukerne, og ikke politikerne, som til syvende og sist må ta regninga. Man kan lett få inntrykk av at det er politikerne som er gavmilde og snille som gir «folket» produkter og tjenester, men de gjør ikke annet enn å bruke pengene som innbyggerne har betalt gjennom skatter og avgifter. Det som dermed vil skje er at tilbudet vil bli langt dyrere for folk flest, noe som innebærer at strømmen kan bli dyrere, skattene kan gå opp og så videre. Staten er ikke en separat entitet som har en magisk sekk med penger, det er vi som må betale for unødvendig dyre og tungvinne løsninger!

Miljøbevegelsen gjør det verre for naturen

Når en tjeneste blir unødvendig dyr og rigid, går det igjen utover kjøpekraft og muligheter for mennesker. Miljøbevegelsen ser alltid ut til å gå inn for løsninger som gjør driften av samfunnet verre å få til. Når man ikke kan legge en kabel i rettest mulig linje fra A til D, men isteden må gå via B og C på veien, da går mange arbeidstimer og verdier tapt i det som nesten utelukkende er en symbolkamp. Dette er en nedoverspiral som minsker verdiskapingen, som igjen sinker velstanden, som igjen går utover tilbudet vi får. Når tilbudet blir dårligere, da må man begynne på nytt et annet sted for å øke tilgang til diverse varer og tjenester (i dette tilfellet strøm), og dermed blir enda mer av naturen offer for miljøbevegelsens spill. Om dette gjør miljøbevegelsen til hyklere kan muligens diskuteres, kanskje de rett og slett faktisk tror på sine egne ønskedrømmer.

Et fritt samfunn ville gitt bedre løsninger

Et fritt samfunn ville ha presentert en annerledes løsning. Rødgrønn symbolpolitikk og diverse lovmessige hindere ville ha mistet sin betydning eller blitt fjernet naturlig, da en mer realistisk linje overfor det å forholde seg til verdenen vi bor i ville ha vunnet mer gehør. Diverse leverandører av varer og tjenester måtte ha funnet ut hva etterspørselen til folk er, for deretter å finne den mest optimale løsningen (dette innebærer effektivitet og samtidig et vern av naturen ettersom ingen er tjent med en ødelagt natur). Private entrepenører i samarbeid med erfarne utbyggere og andre eksperter kunne for eksempel bygd en atomreaktor ved Bergen og dermed forsynt byen med mer enn nok strøm. Naturvernere kunne ha kjøpt opp Hardanger og fredet området for kraftmessig virksomhet. Mulighetene er langt flere i et fritt samfunn enn hva det er i dag, hvor mange ser ut til å glemme at det er de selv som må betale prisen for symbolpolitikk som blir tvunget på absolutt alle.

Lenker: VG: – Sjøkabler kan koste åtte ganger så mye som master

Written by Vegard O.

15. september 2010 at 10:32

Flertall for sosialdemokrater

with 2 comments


Høyre og FrP får henholdsvis 27,6% og 22,5% oppslutning på en ny meningsmåling utført av Dagens Næringsliv. Dette ville gitt dem 90 mandater på Stortinget. Det vi da kan spørre oss selv om er: hva så?

Hvis Høyre og FrP kom til makten i Norge, ville samfunnet ha blitt så annerledes? Begge partier er for velferdsstaten og dermed for sterke inngrep i privatlivet. De kan påstå noe annet, men det er bare å ta en rask titt på den konkrete politikken i stortingsprogrammene deres.

Alle partiene på Stortinget, og de fleste småpartiene, er sosialdemokrater. Det eneste partiet som er for frihet for og beskyttelse av enkeltindividet er Det liberale folkepartiet. Dette er ikke en bastant påstand, det er bare å se på partiprogrammene til alle partiene der ute, så finner man raskt ut at nesten alle er for ulike overtramp og overkjøring i den individuelle sfæren.

En «borgerlig» flertallsregjering med Høyre og FrP ville med andre ord ikke ha løst de grunnleggende problemene som velferdsstaten og demokratiet har i dag.

Written by Vegard O.

10. september 2010 at 10:38

Røykeforbud er en grov krenkelse

with 6 comments


WHO ber staten i Norge om å vurdere røykeforbud i private hjem. Motivasjonen ligger i å beskytte barn mot passiv røyking, men det får da være måte på å kaste alle prinsipper om frihet ut av vinduet til fordel for trygghet.

Hvis vi lar staten bestemme over oss på alle nivåer i livet, vil dette til slutt gå ut over livskvaliteten vår på en negativ måte. Uten selvbestemmelsesrett mister mennesker livsgnisten og motivasjon for å skape verdier av både åndelig og fysisk art.

Jeg verken røyker eller har noe til overs for røyking i nærheten av meg, men hvis andre folk ønsker å røyke i hjemmene sine eller å tillate røyking på arbeidsplasser de eier og driver, da burde de få lov til det. Det er ikke spesielt sunt for barn å vokse opp som passive røykere, men det er heller ikke spesielt sunt om staten skal ha kontroll over hver eneste side av livene våre heller.

I et liberalt samfunn ville man ha sett kampanjer og demonstrasjoner mot røyking som foregikk på fredelig vis. Hvis vi skal endre folks mentalitet angående røyking, burde det foregå som en lang dialog over lang tid. Forbud og statlige inngrep i privatlivet er ikke veien å gå!

Written by Vegard O.

9. september 2010 at 12:43

Publisert i Innenriks, Kommentarer

Tagged with , , , ,

Privatisering fører til økt velstand

leave a comment »


SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell åpner for økt satsning på private løsninger i omsorgstjenester. Med dette erkjenner han altså at økt privatisering fører til mer velstand i samfunnet.

Sosialistisk venstreparti

Solhjell bruker ofte begreper som «ideelle stiftelser», «ideell privat sektor» og «ideell velferd». Hva menes egentlig med «ideelt?» Ordnett.no har følgende definisjon:

idee´ll adj. (til idé)

  • som bare er til i tanken el. forestillingen
  • ikke-materiell, immateriell
  • som svarer til sin idé, formålstjenlig, utmerket
  • preget av interesse for de åndelige verdier

Vi kan med andre ord tolke Solhjells uttalelser dithen at han mener at siden private løsninger bidrar til å øke velferd/velstand, er de dermed nyttige eller «ideelle». Dermed fortjener de i hans bok å bli «satset på» (hva enn det skal bety) og ikke være forbudt eller underlagt umenneskelige restriksjoner, slik SV har ytret et ønske om tidligere, jfr. barnehagesaken.

Det finnes ingen tjenester innen helse og omsorg som ikke de private kan gjøre bedre enn det offentlige. I statlig drevet butikk har man mindre beveggrunn til å gjøre forretningen økonomisk bærekraftig eller kvalitetsmessig solid for klientene, ettersom staten fungerer som en garanti på at man har jobb og at monopolet skal fortsette uansett.

I privat sektor kan man bare tilby. Kunder (det vil si mennesker med behov for omsorgstjenester i dette tilfellet) blir stadig mer kvalitets- og prisbevisste, og i et fritt samfunn ville da omsorg og velferd vært langt bedre enn det er i dag. Tilbud og etterspørsel løser på naturlig vis det sosialdemokrater og velferdsstaten forsøker å løse ved hjelp av tvang og reguleringer år etter år 🙂

Written by Vegard O.

6. september 2010 at 15:09

Markedsliberalisme er visstnok en trussel

leave a comment »


Senterpartiets nestleder og parlamentariske leder, Trygve Slagsvold Vedum, skriver det følgende i Aftenposten: «[…] I dag er den største politiske trusselen mot vår arv og våre verdier det markedsliberale samfunnet der politikken abdiserer. Der markedets frie krefter går foran rettferdig fordeling mellom folk, landsdeler og land.» La oss snakke litt nærmere om dette og andre ting Vedum nevner.

Trygve Slagsvold Vedum

Kronikken til Vedum er et innlegg i kjølvannet av FrPs Kent Andersen og Christian Tybring-Gjeddes noe nasjonalsosialistiske utspill om innvandring og kultur. Vedum argumenter for at norske verdier som likeverd og åpenhet bør overstyre slike holdninger som FrP her utviser. Dette er forsåvidt greit nok, men når Vedum begynner å snakke om rettferdighet og solidaritet, da er det på tide å stille noen kritiske spørsmål.

For det første: hva er egentlig rettferdighet? Rettferdighet er et svært subjektivt begrep som ikke har noen klare definisjoner innen sosialdemokratiet. Det som føles rettferdig for Ola er ikke nødvendigvis så rettferdig for Per. Ola mener at det er rettferdig at han og Per deler det Per har høstet inn av korn mens Ola lå og drev dank, mens Per syns dette er svært urettferdig. Noen syns det er rettferdig at uføretrygdede får 50% av inntekt, mens andre syns det er rettferdig at de får 60%. Og så videre. Å bruke dette ladde ordet i en debatt for å styrke sin egen agenda om å virke som en ridder i skinnende rustning, er et bevisst retorisk grep for å fremstå som bedre enn andre politikere. Dette kappløpet om popularitet burde være kjent for alle som har fulgt med litt på rikspolitikk over lengre tid.

Det andre ladde begrepet Vedum bruker er solidaritet. Venstresiden i norsk sosialdemokrati har i lang tid forsøkt å ta monopol på dette ordet, men uten at det er ekte substans bak det. Sosialister mener at de er de eneste som utviser solidaritet fordi de vil tvinge alle til å betale for de vanskeligstilte i samfunnet gjennom skatter og avgifter. Tvang er ikke solidaritet! Ekte solidaritet er når mennesker hjelper hverandre ut av fri vilje, og når Vedum forsøker å bruke dette ordet mot de mer liberale i samfunnet, er det ikke noe annet enn tom propaganda.

Og så har vi Vedums påstand om at markedsliberalismen, eller liberalismen sånn sett, går imot disse tomme ordene han bruker. Liberalisme er frihet og fravær av tvang i mellommenneskelige forhold. Så hva har egentlig liberalisme med Tybring-Gjeddes utspill å gjøre? Såvidt jeg vet, er det ikke spesielt liberalt å forsøke å stanse innvandringen i den grad FrP foreslår, ei heller å forby vanlig Islam som mange av tilhengerne til utspillet gjør (uten at FrP er enige i akkurat dette).

Begge sider i denne debatten er like ille fordi de i ulik grad er for statlige inngrep i individets liv, selv om Vedum forfekter «forsvar av enkeltindividene». Dette er, i likhet med mye av det andre han skriver, tomme ord eller selvmotsigelser.

Diskriminering for folk flest?

leave a comment »


Dagens innlegg vil forsøke å belyse visse problemer med nivået på offentlig, politisk debatt i Norge. Jeg vil peke ut åpenbare mangler, logiske feilslutninger og hersketeknikker. Eksempelet jeg vil bruke er en tekst som ble publisert på Aftenpostens nettside 28.08.2010, kalt Diskriminering for folk flest. Forfatteren av kommentaren er Bano Rashid, et 17 år gammelt medlem av Nesodden AUF.

AUFs logo

Jeg må påpeke at jeg har tatt hensyn til forfatterens unge alder og at teksten muligens er forkortet, men til syvende og sist er det innholdet som gjelder, og ikke hvem som står bak. Videre har innlegget blitt publisert i en av Norges største aviser, og er dermed ikke unndratt for kritikk. Kort fortalt handler teksten om at FrP er et parti som diskriminerer flere grupper, spesielt ikke-vestlige innvandrere, og forfatter spør seg hvorfor det er slik at mange støtter opp om dette.

Vi kan begynne med tittelen, «Diskriminering for folk flest». «For folk flest» er Fremskrittspartiets slagord per dags dato (offisiell nettside), og tittelen signaliserer derfor at dette er en negativ vinkling av eller kommentar til FrP. På den måten er tittelen rimelig godt beskrivende, men hvordan står det til med selve innholdet?

Ingressen lyder som følger: «Vi påstår at vi ønsker en mer rettferdig verden, men meningsmålingene sier noe annet.» Dette henviser til den siste tidens meningsmålinger der spesielt Høyre og FrP kommer godt ut. Inntrykket om dette blir forsterket via det første avsnittet i teksten, men hva menes med «en mer rettferdig verden»? Og hvorfor er høyresiden i sosialdemokratiet en motvekt til «en mer rettferdig verden»? Hvordan diskriminerer FrP folk flest? Hvorfor er «klimaarbeid» (hva er dette?) og et ønske om at besteforeldrene våre skal ha det best i verden relevant i forhold til det andre som har blitt nevnt? Mesteparten av dette blir ikke besvart i resten av kommentaren.

Det eneste som blir delvis forklart er poenget om diskriminering. FrPs partileder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering» blir påstått å være skremselspropaganda mot muslimer. Såvidt jeg ser det er begrepet «snikislamisering» et snodig begrep da stadig økt islamisering av for eksempel Grønland i Oslo foregår rimelig åpenlyst (Eksempel 1, Eksempel 2). Men er det diskriminering? Er virkelig det å kritisere en religion det samme som å diskriminere utøverne? Hvis det er det, går det ikke an å kritisere Islam uten å måtte bli beskyldt for å «mobbe» muslimer. Dette er viktig å få et større fokus på.

Men der forfatter på den ene siden argumenterer mot å omtale innvandrere negativt, dukker det opp et lass av nettopp negative og fordomsfulle uttalelser mot FrP på den andre siden. Rashid stempler FrP og partiets velgere som å nesten utelukkende ønske seg følgende ting: billig sprit og bensin, større forskjeller mellom folk og at Norge skal delta i flere kriger. Å redusere velgere til å ønske seg billigere sprit og bensin er misvisende og en udokumentert påstand som får fortsette å leve i beste velgående. Og måten Rashid omtaler de andre punktene på, vitner om en bevisst retorikk for å stille noe som i utgangspunktet ikke er negativt i et dårlig lys. Folk er forskjellige og det vil dermed være forskjeller mellom dem enten vi vil eller ikke. Er dette egentlig så ille? Og hvordan vil FrP at Norge skal delta i flere kriger? Dette blir ikke forklart.

Til slutt skal visstnok arbeidstagere, kvinner, sykmeldte og homofile også bli diskriminert av FrP. Dette er en alvorlig påstand, men forblir kun det. Den blir overhodet ikke dekket av konkrete eksempler. Hva menes med diskriminering og hvordan blir alle disse gruppene diskriminert av FrP? Dette burde vært minstekravet for en saklig kommentar, men det blir ikke fulgt opp i det hele tatt. I stedet sitter vi igjen med en rekke fordomsfulle påstander fra en som tilsynelatende skal kritisere bruken av fordomsfulle påstander!

Dette er en sentralt problem med nivået på offentlig diskurs i Norge: politikere og andre er ofte mest mulig opptatt av å rakke ned på hverandre med udokumenterte påstander og fordommer. På den måten kan det hende at de håper at de vil «vinne» velgere fra det andre partiet over til sitt. Altså ikke ved å fokusere på egen politikk, men ved å spre løgner og misnøye blant «de andre». Det er ekstra skremmende å se denne type retorikk fra et medlem av et av de store partienes ungdomslag, fordi det vitner om hva slags ukultur fremtidige politikere blir ført inn i.

Jeg ønsker meg et bedre nivå og en mer vennlig diskusjonssfære, og håper denne bloggen kan bidra til nettopp dette 🙂

Written by Vegard O.

31. august 2010 at 10:51